Tietosuojaseloste

Keskeiset tietosuojaperiaatteemme

Kunnioitamme yksityisyyttäsi

Asiakkaidemme yksityisyys ja luottamus meihin ovat meille tärkeitä. Olemme kaikessa toiminnassamme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojelemaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä.

Kuvaamme tässä tietosuojaselosteessa mm. mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme ja mihin tarkoituksiin, sekä millaiset oikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet sinulla on omiin tietoihisi. Hampaasi Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaperiaatteiden ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Pyydämme huomioimaan, että toimintamme ja voimassaolevan lainsäädännön muuttuessa ja kehittyessä saatamme tehdä tähän tietosuojaselosteeseen päivityksiä.

Henkilötietojen luottamuksellisuus

Lainsäädännön mukaisesti potilastietojamme käsittelevät ainoastaan hoidon suunnitteluun, järjestämiseen, toteutukseen ja seurantaan osallistuvat henkilöt. Kaikki potilastiedot ovat luottamuksellisia ja terveydenhuollon henkilöstöä koskee salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka on elinikäinen.

Potilastietoja sisältäviin sähköisiin tietokantoihin on pääsy vain niillä Hampaasi Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät asiakasrekisterin käyttöä. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja monivaiheisen tunnistautumisen.

Markkinointiin käytettävien tietojen käsittelyyn osallistuvat vain työntekijämme tai rajatusti sopimussuhteessa olevat yhteistyökumppanimme.

Henkilötietojen keräämisen ja käytön suunnitelmallisuus

Emme kerää, käsittele tai säilytä henkilötietoja tarpeettomasti.

Keskeiset käsittelytarkoitukset

Pääasiassa tallennamme ja käsittelemme sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme asiakkaidemme hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa sekä yhteydenpidossa asiakkaisiimme. Tietoja voidaan tietyin edellytyksin käyttää myös asiakassuhteen ylläpidossa, tilastoinnissa ja analysoinnissa sekä markkinoinnin ja palveluidemme kehittämisessä.

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään?

Palveluidemme tarjoaminen, toimittaminen ja asiakkuuksien hallinta

Henkilötietoja käytetään asiakkaidemme hoidon ja palveluiden suunnitteluun, järjestämiseen, toteuttamiseen, seurantaan ja valvontaan sekä yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa.

Markkinointi ja viestintä

Saatamme käsitellä henkilötietoja myös markkinointitarkoituksiin, edellyttäen että siihen on joko lain mukainen oikeutettu etu (pohjautuen esimerkiksi asiakassuhteeseen) tai asiakkaan antama suostumus (esimerkiksi evästeiden tai esitietolomakkeen kautta). Samoin edellytyksin tietoja voidaan käyttää liiketoimintamme tilastoinnissa ja analysoinnissa.

Palveluiden tuotekehitys

Asiakkaan suostumuksella tai ns. oikeutetun edun perusteella saatamme hyödyntää henkilötietoja myös tuotteidemme, palveluidemme, viestintämme ja markkinointimme kehittämiseksi ja prosessien parantamiseksi.

Lakisääteiset velvoitteet

Potilastietojen kerääminen perustuu terveydenhuollon toimintayksiköitä sitovaan lakisääteiseen velvoitteeseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään lakien edellyttämällä tavalla kirjanpito- ja muissa viranomaistarkoituksissa.

Henkilötietojen kerääminen ja lähteet

Pääosa keräämistämme henkilötiedoista saadaan suoraan asiakkaalta itseltään heidän käyttäessään palveluitamme ja yhteydenpidon yhteydessä. Käytössämme on kaksi henkilötietoja sisältävää rekisteriä, AssisDent -potilastietojärjestelmä sekä Romexis -kuvantamisjärjestelmä.

Rekisteriimme tallennetaan seuraavat tiedot:
• Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero)
• Asiakkaan terveyttä koskevat esitiedot ja lähtötilanne
• Asiakkaalle annettavan hoidon lyhyt kuvaus sekä hoitoon tarvittavan lääkityksen ja hoitotarvikkeiden tiedot
• Tehtyjen tutkimusten tulokset
• Ajanvaraustiedot
• Laskutustiedot
• Muut rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot

Keräämme myös tietoa ja analysoimme verkkosivustomme käyttöä hyödyntäen Google Analyticsin palveluita, mikäli verkkosivujemme käyttäjä antaa evästeissään tähän luvan. Tavoitteenamme on näitä tietoja hyödyntäen saada kehitettyä sivustoamme paremmaksi ja asiakkaiden kysymyksiin ja tarpeisiin vastaavaksi. Saatamme myös personoida sivuston sisältöä käytössämme olevaan tietoon perustuen.

Verkkopalveluidemme käytön yhteydessä saatamme käsitellä esimerkiksi seuraavia asiakasta koskevia henkilötietoja:
• IP-osoitetieto tai muu tunniste
• Muut evästeillä kerättävät tiedot asiakkaasta
• Verkkopalvelumme käytöstä kerättävät tiedot

Lisäksi saatamme saada asiakasta koskevia tietoja muista lähteistä, esimerkiksi sosiaalisten medioiden tiliemme kautta tai muussa yhteydessä ilmaistusta kiinnostuksesta tuotteitamme tai palveluitamme kohtaan.

Tietojen luovutukset

Potilaslain mukaisesti henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille vain potilaan suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella. Potilastietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle. Verkkosivujen käyttöön ja markkinointiin liittyviä tietoja saatetaan luovuttaa myös EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröityneen tekemän yhteydenottolomakkeen ja siihen liittyvän toimenpiteen mahdollistamiseksi. Säilytysaika riippuu kerätyn tiedon säilytysajan tarpeesta, mm. laskutustiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta. Yhteydenottolomakkeen tietoja säilytämme ainoastaan asiakkaan suostumuksesta.

Evästeiden käyttö

Evästeillä tarkoitetaan lyhyitä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän päätelaitteeseen verkkopalvelimen toimesta. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivuamme käytetään.

Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseen, verkkosivuston käytön analysoimiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.

Verkkosivuston käyttäjällä on mahdollisuus antaa suostumuksensa tai kieltää tietyntyyppisten evästeiden käyttö. Huomioithan, että evästeiden estäminen vaikuttaa verkkosivustomme toimivuuteen ja käyttökokemukseen.

Tietojen keruun kohteen oikeudet ja vaikutuskeinot

Pääsy tietoihin

Henkilöillä on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö yrityksessämme häntä koskevia henkilötietoja sekä mitä henkilötietoja häntä koskien käsitellään. Henkilöillä on myös oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojen käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Henkilöillä on oikeus pyytää, että heitä koskevat virheelliset tai vanhentuneet tai muuten puutteelliset henkilötiedot korjataan.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli henkilötietoja käsitellään yleisen edun taikka yrityksemme oikeutetun edun perusteella, tietojen omistajalla on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi hänen oikeutensa tai käsittely ei ole tarpeellista oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomioithan, että tällaisessa tilanteessa emme todennnäköisesti pysty enää palvelemaan sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Tietyissä tilanteissa henkilöllä on oikeus vaatia, että rajoitamme hänen henkilötietojensa käsittelyä.

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli tietoja käsitellään suostumuksen perusteella, voidaan suostumus milloin tahansa peruuttaa ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse osoitteeseen info@hampaasi.fi.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli tietoja on käsitelty suostumuksen perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, tietojen omistajalla on mahdollisuus saada hänen sähköisesti toimittamansa tiedot itselleen yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voidaan siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Oikeuksien toteuttaminen

Edellä kuvatut oikeudet on mahdollista toteuttaa ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@hampaasi.fi.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely on lain vastaista, voit myös tehdä valituksen henkilötietoasioissa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Hampaasi Oy
info@hampaasi.fi

Karhumäenkuja 2
01530 Vantaa

Y-tunnus 2990864-5